Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Internetový obchod nabytkuj.cz,
Ing. Jakub Habrman
V Peklovcích 508
56601  Vysoké Mýto
IČ: 04458010
DIČ: CZ9003153962

2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.nabytkuj.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel
nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží se vždy řídí dle informace dle
dostupnosti na e-shopu.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná
objednávka zboží je již uzavřením kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.  Před odesláním objednávky bude
vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a DPH. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečně potvrdit dostupnost zboží a možnost jeho doručení, a to telefonicky či emailem.

3. Zaslání zboží
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, je k vlastnímu uzavření kupní smlouvy
postačující vyplnění objednávky na eshopu, posléze na uvedený e-mail kupujícího dojde nejen informační
zpráva o vytvoření objednávky z eshopu, ale také Potvrzení objednávky. Zde je sepsán počet kusů, cena
za zboží a přepravu, rozdělení DPH a způsob doručení. Okamžikem doručení tohoto e-mailu o Potvrzení
objednávky je uzavřena kupní smlouva. Zboží v objednávce již v tuto chvíli může být u výrobce
rezervováno a ze strany nabytkuj.cz i zaplaceno.

3.1. Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době
přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Dodací lhůty jsou stanoveny dle typu zboží a vztahují se jen na pracovní dny. Do počtu dnů se nezahrnují
víkendy a svátky.
Status doby dodání u každého produktu na jeho produktové stránce (detail produktu) je pouze
orientační. Uvedená doba dodání je počítána z průměrné doby dodání zásilek uskutečněných do data
předchozího dne ode dne prohlížení produktové stránky. Dodací doba delší než tento uvedený údaj
nemůže sloužit jako podklad pro zrušení objednávky či požadování jakékoliv slevy či odškodnění.

3.2. Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Konkrétní způsob
dodání je volen automaticky dle hmotnosti nebo dle velikosti objednaného zboží, zákazník si může zvolit
dobírku či převod na účet nebo splátkový prodej. DUZP (Datum uskutečnění zdanitelného plnění) je
stanoveno na den předání zásilky dopravci k přepravě ke konečnému zákazníkovi v případě dobírky. V
případě platby předem na bankovní účet je to den přijetí platby.

3.3. Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou
v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet
dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (číslo objednávky = variabilní
symbol).
Daňový doklad je zasílán elektronicky (ekologicky šetrný přístup) a  dle typu je k objednanému produktu
přiložen i návod k použití, pokud výrobce tento dokument dodává. Instalace, montáž a představení
(prezentace) zboží nejsou součástí kupní smlouvy.

3.4. Zásilka je mechanicky poškozena
Jestliže došlo během přepravy k poškození obsahu zásilky, je možné uplatnit reklamaci ve lhůtě
stanovené dopravcem. Po přijetí zásilky prosím zkontrolujte ihned po převzetí fyzický stav zboží a pokud
shledáte mechanické poškození zboží ihned sepište zápis o škodě. Pokud jste to neprovedli okamžitě
při převzetí uplatněte neprodleně reklamaci dle následujících postupů!
Postup u dodávky přepravní službou:
Jestliže zjistíte mechanické poškození zásilky až po převzetí, můžete nejpozději do 3 dnů  uplatnit
reklamaci u příslušné pobočky dopravce. Kontaktujte nás na obchod@nabytkuj.cz, že zásilka je
poškozená, my provedeme oznámení u přepravce, který reklamaci bude řešit. Pracovník přepravní
společnosti se dostaví k Vám a sepíše u Vás Zápis o škodě při přepravě zboží, a dále nás bude
kontaktovat o počátku řízení ve věci reklamovaného balíku. Následně bude probíhat šetření o uznání
nebo o neuznání reklamace. Jakmile budeme znát výsledek šetření budeme Vás informovat o dalším
postupu a možnostech vedoucích v vyřešení reklamace. Délka řešení této záležitosti je třicetidenní.
Všem klientům doporučujeme otevřít balík vždy při převzetí i když balík nenese známky poškození a v
případě poškození zboží také ihned sepište protokol o poškození zásilky. Bez protokolu nelze reklamaci
uplatňovat na prodejci (nabytkuj.cz) nebo u přepravce.  (zvláště doporučujeme u křehkých věci)
Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto
důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakýmkoli způsobem manipulovat a je povinen zachovat i
obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

3.5. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se
strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží
Osobní odběr není dočasně dostupný.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

5.1. Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje
zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad/faktura.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost
výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

5.2. Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla
způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na
reklamaci zboží. Ale nejpozději do 30dnů od nahlášení reklamace musí být zboží doručeno na adresu
Prodejce a po celou tu dobu zboží nesmí být používáno, což může vést k dalšímu poškození nebo
znehodnocení zboží, v opačném případě zboží nemůže být reklamováno.

5.3. Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě nabytkuj.cz, doporučujeme
zaslat provozovateli e-mail na adresu obchod@nabytkuj.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo
objednávky a přesný popis závady a jak závada vznikla nebo jak se projevuje. Do dvou pracovních dnů
budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.  Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly
zaslány budou vráceny odesilateli.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí
za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V opačném případě, kdy zboží dojde poškozené,
reklamaci nebudeme moci uznat.

5.4. Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky
či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného
zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

6.1. Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nelze
odstoupit zejména od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího
spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující
spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.2. Odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dnů
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a byla-li
kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s
ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni,
ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí
být prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů prokazatelně doručeno, nikoliv pouze odesláno, a to na
adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@nabytkuj.cz. Před
tímto odstoupením od kupní smlouvy je kupující spotřebitel oprávněn zboží vybalit z původního obalu a
přiměřeným způsobem vyzkoušet, zda mu zboží vyhovuje. Způsob převzetí zboží kupujícím
spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy, tj. kupující spotřebitel je oprávněn od
smlouvy odstoupit také v případě, kdy zboží převzal osobně od prodávajícího. Poškození zboží nemá vliv
na možnost odstoupení od smlouvy.

6.3. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy
Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do
patnácti (15) dnů od zániku kupní smlouvy (čl. 6.10), pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je
kupující nejméně třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny
zboží. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být kupujícím zabaleno takovým
způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje,
aby bylo zboží vráceno pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy.
Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn požadovat po
kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.

6.4. Posouzení vráceného zboží prodávajícím
Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 6.3 je prodávající oprávněn provést
přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím
poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

6.5. Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy
Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, včetně
nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do třiceti (30) dnů od zániku smlouvy (čl.
6.10), přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi
součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je
prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo
příslušenství zboží. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo
kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí
prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným
bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž
bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty,
s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku.

6.6. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 6.2 má
prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku právo na náhradu skutečně
vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím
spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující
spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z
nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po
prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může
dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):
a) odborné posouzení stavu zboží: 300,- Kč až 5 000,- Kč;
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč;
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč;
d) odborné nové zabalení zboží: 500,- Kč až 2 000,- Kč;
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

6.7 Právo prodávajícího na náhradu škody
Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok
na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud je vrácené zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo
částečně spotřebováno.

6.8 Možnost zápočtu prodávajícím
Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok
na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody,
nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

6.9. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v
následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;
b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;
c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou
kupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě
přiměřené okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
f) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím;
g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

6.10. Zánik kupní smlouvy
Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od
smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nároků na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených
s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní
pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy.
Zánikem kupní smlouvy bez dalšího zaniká také případná darovací smlouva uzavřená mezi smluvními
stranami.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle
našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem
vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a
manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi
obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

6.11.Zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem
Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních
stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů
uvedených v čl. 6.9 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující podnikatel povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku
kupní smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a
emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní
sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení
může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@nabytkuj.cz nebo tuto
skutečnost oznámí dodavateli telefonicky či ve svém uživatelském účtu.
Více informací o ochraně osobních údajů zde: odkaz

8. Hodnocení spokojenosti Heureka.cz
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu
Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte,
pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání
dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele,
kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o
zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a
zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí
vhodným způsobem na internetových stránkách www.nabytkuj.cz nejméně měsíc před účinností nových
obchodních podmínek

Nákupní košík